API Reference

Tài liệu Pancake API

List pages

GET https://pages.fm/api/v1/pages

Danh sách trang

Query Parameters

NameTypeDescription

access_token*

String

Chuỗi token Pancake của người dùng. Bạn có thể truy cập link dưới đây sau đó click vào ADVANCE để lấy token này https://pages.fm/account

Generate page access_token

POST https://pages.fm/api/v1/pages/[:page_id]/generate_page_access_token

Tạo hoặc làm mới access_token của trang

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của khách hàng

access_token*

String

Chuỗi token pancake của người dùng. Bạn có thể truy cập link dưới đây sau đó click vào ADVANCE để lấy token này https://pages.fm/account

- Cần sử dụng access_token có quyền ADMINISTER trên trang để tạo page_access_token

Conversations

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations

Danh sách cuộc trò truyện

Query Parameters

NameTypeDescription

page_access_token*

string

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

until*

timestamp

Thời gian kết thúc(dạng unix in seconds).

Khoảng thời gian bé hơn bằng 1 tháng

since*

timestamp

Thời gian bắt đầu(dạng unix in seconds)

page_id*

string

ID trang của khách hàng

page_number*

number

Trang hiện tại(nhỏ nhất 1)

order_by

String

Sắp xếp hội thoại (mặc định inserted_at) : inserted_at: thời gian tạo hội thoại

updated_at: thời gian cập nhật hội thoại

tags

String

Danh sách ID các thẻ cần lọc Ví dụ: 1,2,3,4

(Danh sách thẻ)

{
 "conversations": [{
   "page_id": "wa_c.us@84328290781",
   "customer_id": "72bea3ea-722a-4e33-b415-2b2281f44724",
   "assignee_histories": [{
     "conversation_id": "wa_84328290781@c.us_62818166016@c.us",
     "inserted_at": "2021-08-26T06:29:56",
     "payload": {
       "added_users": [{
         "email": "phamdongtx@gmail.com",
         "fb_id": "1831989023699268",
         "id": "82be33ea-729a-4e83-be15-2b7c83f34724",
         "name": "Pham Dong"
       }],
       "deleted_users": []
     }
   }],
   "type": "INBOX",
   "inserted_at": "2021-08-26T06:29:56",
   "tags": [],
   "recent_phone_numbers": [],
   "customers": [{
     "avatar_url": "84328290781@c.us_1621224114",
     "fb_id": "wa_c.us@62818166016",
     "id": "d8526c77-832a-425c-8aee-e5d7dfcd7cd0",
     "name": "Babywearit (+62 81 816 6016)"
   }],
   "has_phone": false,
   "tag_histories": [],
   "post_id": null,
   "id": "wa_84328290781@c.us_62818166016@c.us",
   "last_sent_by": {
     "avatar_url": "84328290781@c.us_1621224114",
     "id": "wa_c.us@62818166016",
     "name": "Babywearit (+62 81 816 6016)",
     "phone_number": "62818166016"
   },
 }],
 "success": true,
 "total": 1
}

Chú thích
  "conversations": Danh sách hội thoại
    Chi tiết hội thoại:
      "page_id": id trang
      "customer_id": id khách hàng 
      "assignee_histories": Lịch sử phân công hội thoại
      "type": Kiểu hội thoại(INBOX, COMMENT, RATING)
      "inserted_at": Thời tạo hội thoại
      "tags": Tag hiện tại được gắn
      "recent_phone_numbers": Số điện thoại của hội thoại
      "customers": Thông tin khách hàng
      "has_phone": Có số điện thoại hay không
      "tag_histories": Lịch sử gắn gỡ tag
      "post_id": ID bài post nếu là comment
      "last_sent_by": Người gửi tin nhắn
      "current_assign_users": Danh sách phần công thời điểm hiện tại
      "ad_ids": Danh sách ad_id
  "total": Tổng số hội 

Tag conversation

POST https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/tags

Thêm gỡ thẻ hội

Path Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của khách hàng

page_access_token*

String

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

conversation_id*

String

ID của hội thoại lấy từ api danh sách hội th

Request Body

NameTypeDescription

action*

String

Hành động (add: thêm thẻ, remove: gỡ thẻ)

tag_id*

String

ID của thẻ lấy từ api list

{
 "data": [ // Danh sách thẻ hiện sau khi update
  0,
  1,
  2,
  4,
  5
 ],
 "success": true, 
 "timestamp": 1652845231603964 // Thời điểm thao tác 
}

Conversation assignment

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/assign

Phân công nhân viên vào hội thoại

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của khách hàng

conversation_id*

String

page_access_token*

String

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

Request Body

NameTypeDescription

assignee_ids*

Array

Danh sách id của nhân viên được phân công vào hội thoại vui lòng xem tại API danh sách người dùng

{
 "assignee_group_id": "2",
 "assignee_ids": [
  "3fadfd70-1ead-4a16-a456-1fa007e38e5c",
  "6aa49b8e-c554-44e4-81ba-c50a2d5b51b3",
  "28f4673e-14f2-4556-840d-7aae58e9b8ed"
 ],
 "customers": [
  {
   "fb_id": "2810250135746666",
   "id": "03996852-8fa6-4ae9-b2d0-d95bd67d9d8e",
   "name": "Quyết Nguyễn"
  }
 ],
 "from": {
  "email": "2810250135746666@facebook.com",
  "id": "2810250135746666",
  "name": "Quyết Nguyễn"
 },
 "from_psid": "2810250135746666",
 "has_phone": true,
 "id": "110699180573884_2810250135746666",
 "inserted_at": "2020-07-11T09:02:30",
 "is_combined": false,
 "is_removed": false,
 "last_customer_interactive_at": "2023-04-05T02:21:57",
 "last_sent_by": {
  "admin_id": "570423649807405",
  "admin_name": "Quyết Nguyễn",
  "id": "110699180573884",
  "name": "MemeViet"
 },
 "message_count": 584,
 "page_id": "110699180573884",
 "post_id": null,
 "read_watermarks": [
  {
   "message_id": "m_ffBfntulf9g2vp6pR7YwsKeDRTqVhl7NbvRZnivNqM6Ne5MDNuQ0joWh0hV_vkZpeR3ufBRiwFcHlvl-Ru4csg",
   "psid": "2810250135746666",
   "watermark": 1680661734
  }
 ],
 "recent_phone_numbers": [
  {
   "captured": "0328290781",
   "length": 10,
   "m_content": "0328290781",
   "m_id": "m_8RFElPVHVrjAQU6873W5NqeDRTqVhl7NbvRZnivNqM7Pix1jcT6D8wAqt-Iz4hQrd00MZ5wSSCbA_nJ2GXKOEQ",
   "offset": 0,
   "phone_number": "0328290781",
   "status": 1
  },
  {
   "captured": "0812997207",
   "length": 10,
   "m_content": "0812997207",
   "m_id": "m_dLjh8RpYYE0ArTATcXnsuKeDRTqVhl7NbvRZnivNqM5XGk23-yiMFXeRa-Cxb786YiyNbIQVNnSB9Y6Ou0OsRw",
   "offset": 0,
   "phone_number": "0812997207",
   "status": 0
  },
  {
   "captured": "0328290798",
   "length": 10,
   "m_content": "0328290798",
   "m_id": "m_4-wlt-8bPT8zXzsJlf-U26eDRTqVhl7NbvRZnivNqM66wsnYisL2VAL-yJOv5hrQf5K9dIbKA84Jf4ZcaVghpA",
   "offset": 0,
   "phone_number": "0328290798",
   "status": 0
  },
  {
   "captured": "0328290799",
   "length": 10,
   "m_content": "0328290799",
   "m_id": "m_WmdnGmAIuYBVRREPw82Sr6eDRTqVhl7NbvRZnivNqM5_PmAyAZ-qAQjuyF_CKt76PA6MNbDbp663uf3LQfSAcg",
   "offset": 0,
   "phone_number": "0328290799",
   "status": 2
  },
  {
   "captured": "0328290781",
   "length": 10,
   "m_content": "0328290781",
   "m_id": "m_GnlF3xzsH_I9UKSttrEeRqeDRTqVhl7NbvRZnivNqM4Qh9eoZuPTPCPRSutyxWHyF85M5gEeHW2c0yfpl5FsHA",
   "offset": 0,
   "phone_number": "0328290781",
   "status": 1
  }
 ],
 "recent_seen_users": [
  {
   "fb_id": "570423649807405",
   "fb_name": "Quyết Nguyễn",
   "seen_at": "2023-04-05T02:22:06.689494"
  }
 ],
 "seen": true,
 "snippet": "[Photo]",
 "success": true,
 "tags": [
  -99,
  1,
  26,
  28,
  29,
  30,
  31,
  32,
  35,
  36,
  39,
  40,
  41,
  42,
  43,
  44,
  45
 ],
 "thread_id": "159952432315225",
 "thread_key": "t_1495217373994690",
 "type": "INBOX",
 "unread_count": 0,
 "updated_at": "2023-04-06T04:31:45"
}

Mark read / unread conversation

Đánh dấu hội thoại thành đã đọc hoặc chưa đọc.

Mark read

POST https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/read?page_access_token=[:page_access_token]

Mark unread

POST https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/unread?page_access_token=[:page_access_token]

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

string

ID của trang

conversation_id*

string

ID của hội thoại

page_access_token*

string

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

Response

{"success": true}

Get messages

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/conversations/[:conversation_id]/messages

Danh sách tin nhắn

Query Parameters

NameTypeDescription

current_count

number

Dùng để đánh index vị trí muốn lấy tin nhắn cũ. Số này được tính bằng tổng số tin nhắn đã được kéo về - Hệ thống sẽ trả về 30 tin nhắn cũ liền trước tin ở vị trí current_count.

page_access_token*

string

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

customer_id*

string

ID của khách hàng (Lấy từ API Conversations)

conversation_id*

string

ID hội thoại của bạn muốn lấy tin nhắn (Lấy từ API Conversations)

page_id*

string

ID trang của bạn muốn lấy dữ

{
 "messages": [
  {
   "attachments": [], // Media của tin nhắn
   "conversation_id": "256469571178082_3100878013328342", // ID hội thoại
   "from": { // Thông tin khách hàng
    "email": "3100878013328342@facebook.com",
    "id": "3100878013328342",
    "name": "Quyết Nguyễn"
   },
   "has_phone": false, // Có chứa số điện thoại không
   "id": "m_Ec_f7RJrKyJlRKXVdEYW5gWswhac17zNH0kIRGkMGhuBkqMkamKpUyJSpemXfRB0kULuVY8WA-ATEthHwher9g", // ID tin nhắn
   "inserted_at": "2023-12-26T08:44:29.000000", // Thời gian tạo tin nhắn
   "is_hidden": false, // Đã ẩn hay chưa chỉ dùng cho comment
   "is_livestream_order": null, 
   "is_parent": false, // Có phải comment cha không chỉ dùng cho comment
   "is_parent_hidden": false, // Comment cha đã bị ẩn chưa chỉ dùng cho comment
   "is_removed": false, // Đã bị xoá chưa
   "like_count": null, // Số lượt like chỉ dùng cho comment
   "message": "asda", // Nội dung tin nhắn
   "page_id": "256469571178082", // ID của trang
   "phone_info": [], // Thông tin số điện thoại có trong tin nhắn
   "type": "INBOX", // Loại tin nhắn [INBOX, COMMEMNT, RATING]
  }
 ],
 "success": true
}

Ads statistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/pages_campaigns

Thống kê quảng cáo(bạn cần đăng nhập tài khoản có quyền xem báo cáo quảng cáo ở facebook và chọn page bạn muốn lấy thống kê trước khi gọi api)

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của bạn

page_access_token*

String

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

since*

timestamp

Thời gian bắt đầu(dạng unix in seconds)

until*

timestamp

Thời gian kết thúc (dạng unix in seconds)

[
  {
    "account_id": "11112430409201147",
    "ad_id": "2384887411112310288",
    "adset_id": "2312324572270288",
    "budget_remaining": "3000",
    "cpc": null,
    "cpm": null,
    "ctr": null,
    "currency": "USD",
    "daily_budget": "3000",
    "impressions": null,
    "lifetime_budget": "0",
    "link_click": null,
    "messaging_conversation_started_7d": null,
    "messaging_first_reply": null,
    "name": "QC FB thúc đẩy doanh thu",
    "post_comments": null,
    "purchase_roas": null,
    "purchases": null,
    "purchases_conversion_value": null,
    "reach": null,
    "spend": null,
    "status": "PAUSED"
  }
]

Engagement statistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/customer_engagements

Thống kê tương tác

Query Parameters

NameTypeDescription

by_hour

boolean

Thống kê theo giờ

date_range*

string

Khoảng thời gian thống kê (ví dụ: 27/07/2021 00:00:00 - 26/08/2021 23:59:59)

page_access_token*

string

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

user_ids

String

Danh sách id nhân viên cần lọc phân tách nhau bằng dấu ,. Xem ở api https://docs.pancake.vn/developers/api-reference#user-list

{
  "data": {
    "categories": ["26/8", "25/8", "24/8", "23/8", "22/8", "21/8", "20/8", "19/8", "18/8", "17/8", "16/8", "15/8", "14/8", "13/8", "12/8", "11/8", "10/8", "9/8", "8/8", "7/8", "6/8", "5/8", "4/8", "3/8", "2/8", "1/8", "31/7", "30/7", "29/7", "28/7", "27/7"],
    "series": [{
      "data": [0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 3, 2, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 3, 1],
      "name": "inbox"
    }, {
      "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
      "name": "comment"
    }, {
      "data": [0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 3, 2, 0, 0, 6, 2, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 6, 1, 3, 1],
      "name": "total"
    }, {
      "data": [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1],
      "name": "new_customer_replied"
    }, {
      "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
      "name": "customer_engagement_new_inbox"
    }]
  },
  "success": true
}

Chú thích:

  categories: danh sách ngày thống
  series: Dữ liệu thống kê
  series.data: Dữ liệu thống kê theo ngày tương ứng với danh sách categories
  series.name: Kiểu thống kê
    "inbox": Tương tác tin nhắn
    "comment": Tương tác comment
    "total": Tổng tương tác tin nhắn và 
    "new_customer_replied": Tương tác khách hàng 
    "customer_engagement_new_inbox": Hội thoại khách hàng 
    
    

by_hour:    
    
{
  "statistics": [{
    "comment": 0,
    "hour": "2021-08-26T13:00:00",
    "inbox": 1,
    "new_customer": 0,
    "new_customer_from_inbox": 0,
    "total": 1
  }, {
    "comment": 0,
    "hour": "2021-08-26T10:00:00",
    "inbox": 1,
    "new_customer": 0,
    "new_customer_from_inbox": 0,
    "total": 1
  }],
  "success": true
}

Page statistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/pages

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của bạn

page_access_token*

String

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

since*

timestamp

Thời gian bắt đầu(dạng unix in seconds)

until*

timestamp

Thời gian kết thúc (dạng unix in seconds)

{
  // Response
}

Tag statistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/tags

Thống kê thẻ hội thoại

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của bạn

page_access_token*

String

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

since*

timestamp

Thời gian bắt đầu(dạng unix in seconds)

until*

timestamp

Thời gian kết (dạng unix in seconds)

{
  // Response
}

Users statatistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/users

Thống kê nhân viên

Query Parameters

NameTypeDescription

page_access_token*

string

Chuỗi token của page (Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

date_range*

string

Khoảng thời gian thống kê (ví dụ: 27/07/2021 00:00:00 - 26/08/2021 23:59:59)

{
  "data": {
    "statistics": {
      "c5a50cce-fb0a-4eb3-892a-74ad182f7c03": [{
        "average_response_time": 3376234,
        "comment_count": 0,
        "hour": "2021-07-27T09:00:00",
        "inbox_count": 2,
        "phone_number_count": 0,
        "private_reply_count": 0,
        "unique_comment_count": 0,
        "unique_inbox_count": 1
      }, {
        "average_response_time": 74276,
        "comment_count": 0,
        "hour": "2021-07-28T10:00:00",
        "inbox_count": 6,
        "phone_number_count": 0,
        "private_reply_count": 0,
        "unique_comment_count": 0,
        "unique_inbox_count": 2
      }]
    },
    "users": {
      "c5a50cce-fb0a-4eb3-892a-74ad182f7c03": {
        "average_response_time": 588569,
        "comment_count": 0,
        "hour": "2021-08-26T13:00:00",
        "inbox_count": 637,
        "phone_number_count": 0,
        "private_reply_count": 0,
        "unique_comment_count": 0,
        "unique_inbox_count": 30,
        "user_fb_id": "570423649807405",
        "user_name": "Quyết Nguyễn"
      }
    }
  },
  "success": true
}

Chú thích:
  "statistics": Thống kê theo thời gian
  "users": Thống kê theo nhân viên
  "average_response_time": Thời gian phản hổi trung
  "comment_count": Tổng số bình luận thực 
  "inbox_count": Tổng số tin nhắn thực 
  "phone_number_count": Tổng số điện thoại
  "private_reply_count": "Hành động gửi tin nhắn từ bình luận",
  "unique_comment_count": Phản hồi cho mỗi bình luận của khách hàng (Thường bằng số bình luận của khách hàng)
  "unique_inbox_count": Phản hồi cho mỗi tin nhắn của khách hàng (Thường bằng số lượng tin nhắn của khách hàng)
  "hour": Thời gian thống kê
  "user_name": Tên nhân viên
  "user_fb_id": facebook id của nhân 

Users statatistics multiple pages

GET https://pages.fm/api/v1/statistics/user

Thống kê nhân viên chế độ gộp

Query Parameters

NameTypeDescription

access_token*

String

Chuỗi token pancake của người dùng. Bạn có thể truy cập link dưới đây sau đó click vào ADVANCE để lấy token này https://pages.fm/account

page_ids*

String

Danh sách ID trang cần thống kê ví dụ: page_id1,page_id2,...

date_range*

String

Khoảng thời gian cần thống kê ví dụ: 05/08/2022 00:00:00 - 06/08/2022 23:59:59

{
 "statistics": { #Thống kê theo thời gian
  "2138b20a-6745-4fe2-91b2-f75e6c43b7b0": [
   {
    "average_response_time": 10, #Thời gian phản hổi trung bình
    "comment_count": 0, #Số comment đã trả lời
    "hour": "2022-07-05T01:00:00", #Thời gian
    "inbox_count": 1, #Số tin nhắn đã trả lời
    "order_count": 0, #Số đơn hàng đã chốt
    "phone_number_count": 0, #Số điện thoại mang về
    "private_reply_count": 0, #Số tin nhắn từ bình luận
    "unique_comment_count": 0, #Số phiên trả lời bình luận
    "unique_inbox_count": 1 #Số phiên trả lời tin nhắn 
   }
  ],
  "3fadfd70-1ead-4a16-a456-1fa007e38e5c": [
   {
    "average_response_time": 0,
    "comment_count": 0,
    "hour": "2022-07-05T12:00:00",
    "inbox_count": 0,
    "order_count": 0,
    "phone_number_count": 1,
    "private_reply_count": 0,
    "unique_comment_count": 0,
    "unique_inbox_count": 0
   }
  ],
  "6350389d-7bd6-4e3f-8a0b-a370d76f63fd": [
   {
    "average_response_time": 34389,
    "comment_count": 0,
    "hour": "2022-07-05T12:00:00",
    "inbox_count": 10,
    "order_count": 0,
    "phone_number_count": 0,
    "private_reply_count": 0,
    "unique_comment_count": 0,
    "unique_inbox_count": 1
   },
   {
    "average_response_time": 0,
    "comment_count": 0,
    "hour": "2022-07-07T09:00:00",
    "inbox_count": 0,
    "order_count": 0,
    "phone_number_count": 1,
    "private_reply_count": 0,
    "unique_comment_count": 0,
    "unique_inbox_count": 0
   }
  ]
 },
 "users": { #Thống kê theo nhân viên
  "2138b20a-6745-4fe2-91b2-f75e6c43b7b0": {
   "average_response_time": 10,
   "comment_count": 0,
   "hour": "2022-07-05T01:00:00",
   "inbox_count": 1,
   "order_count": 0,
   "phone_number_count": 0,
   "private_reply_count": 0,
   "unique_comment_count": 0,
   "unique_inbox_count": 1,
   "user_fb_id": "1079158022137261",
   "user_name": "Khoa 12 12 tv1234567.1"
  },
  "3fadfd70-1ead-4a16-a456-1fa007e38e5c": {
   "average_response_time": 0,
   "comment_count": 0,
   "hour": "2022-07-05T12:00:00",
   "inbox_count": 0,
   "order_count": 0,
   "phone_number_count": 1,
   "private_reply_count": 0,
   "unique_comment_count": 0,
   "unique_inbox_count": 0,
   "user_fb_id": "2378637269074943",
   "user_name": "Duc Nguyen"
  },
  "6350389d-7bd6-4e3f-8a0b-a370d76f63fd": {
   "average_response_time": 34389,
   "comment_count": 0,
   "hour": "2022-07-07T09:00:00",
   "inbox_count": 10,
   "order_count": 0,
   "phone_number_count": 1,
   "private_reply_count": 0,
   "unique_comment_count": 0,
   "unique_inbox_count": 1,
   "user_fb_id": "1751542581753690",
   "user_name": "Bùi Văn Long"
  }
 }
}

New customer statistics

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/statistics/customers

Thống kê khách hàng mới theo thời gian

Path Parameters

NameTypeDescription

group_by

string

Tuỳ chọn phương thức nhóm dữ liệu. Truyền vào một trong các string sau: - day (default): Trả về dữ liệu theo ngày - hour : Trả về dữ liệu theo giờ - page_id : Trả về dữ liệu theo các trang

page_access_token*

string

Chuỗi token của page(Khách hàng có thể tạo ở mục cài đặt công cụ)

date_range*

string

Khoảng thời gian cần thống kê ví dụ: 20/07/2020 - 20/08/2020

page_id*

string

ID trang của khách hàng

no group_by
{
  "data":[
    {"date":"2020-08-27","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":1,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0},
    {"date":"2020-08-24","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":2,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0},
    {"date":"2020-08-12","new_customer_count":4,"new_page_inbox_count":3,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0}
  ],
  "success":true
}

group_by: page_id
{
  "data": {
    "103205717747769": [
      {"date":"2020-08-12","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":1,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0}
    ],
    "110699180573884":[
      {"date":"2020-08-27","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":2,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0}
    ]
  },
  "success":true
}

group_by: hour
{
  "data":[
    {"date":"2020-08-12T16:00:00","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":1,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0},
    {"date":"2020-08-12T17:00:00","new_customer_count":0,"new_page_inbox_count":2,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0},
    {"date":"2020-08-12T18:00:00","new_customer_count":4,"new_page_inbox_count":3,"new_phone_number_count":0,"phone_number_count":0}
  ],
  "success":true
}

Page customers

GET https://pages.fm/api/public_api/v1/pages/[:page_id]/page_customers

Thông tin khách hàng

Query Parameters

NameTypeDescription

page_id*

String

ID trang của khách hàng

page_access_token*