Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản của bạn được quản lý trên giao diện này.

Trên giao diện này, bạn có thể điều chỉnh tên đăng nhập, múi giờ, ngôn ngữ, mật khẩu của tài khoản (trường hợp bạn đăng nhập bằng Pancake Account hoặc có liên kết với Pancake Account)

Last updated

Logo

Pancake 2024