Kích hoạt trang

Sau khi kết nối Facebook, Instagram, WhatsApp, hoặc trong một số trường hợp, bạn sẽ cần kích hoạt trang.

1. Trang chờ kích hoạt

Nếu bạn không tìm thấy trang của mình trên bảng điều khiển, mặc dù vừa kết nối xong, có thể trang của bạn đang chờ kích hoạt. Bạn cần kích hoạt trang để sử dụng.

Chọn trang trong danh sách, sau đó bấm "Kích hoạt" để bắt đầu sử dụng trang. Tick chọn nhiều trang nếu bạn cần kích hoạt đồng thời nhiều trang.

2. Trang bị ẩn

Nếu bạn đã từng Ẩn trang khỏi bảng điều khiển, bạn cũng có thể kích hoạt lại trang này ở tab "Trang đã ẩn"

Last updated

Logo

Pancake 2024