Cài đặt gói cước Pancake

Thêm trang vào gói cước Pancake, thêm nhân viên vào gói cước Pancake, chia sẻ gói cước Pancake.

Nhân viên và Trang phải nằm trong cùng 01 gói cước để có thể sử dụng Pancake.

1. Màn hình cài đặt gói cước Pancake

 • Bước 1: Từ màn hình thông tin tài khoản Pancake - Profile Setting, bên cạnh cột trạng thái gói cước, chọn cài đặt gói cước Pancake.

Màn hình cài đặt gói cước bao gồm các thông tin về:

 • Pages: Số trang được thêm vào gói cước.

 • Users: Số nhân viên được thêm vào gói cước.

 • Price: Giá trị gói cước.

 • Paid At: Thời gian thanh toán và kích hoạt.

 • Valid Until: Thời điểm hết hạn gói cước.

 • Auto config : Tự động thêm trang vào gói cước.

2. Thêm/bỏ page trong gói cước Pancake cụ thể

Để thêm page vào một gói cước Pancake, hoặc bỏ một page khỏi gói cước Pancake, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Truy cập màn hình cài đặt một gói cước cụ thể. (truy cập thế nào?)

 • Bước 2: Chọn tab Pages/Trang

 • Bước 3: Chọn/Bỏ chọn trang của gói cước bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn.

 • Bước 4: Nhấn Save để lưu.

Bạn phải có quyền trên trang để thêm trang vào gói cước. Sử dụng Tìm kiếm và bộ lọc để lọc ra những trang bạn có thể thao tác.

3. Thêm/bỏ nhân viên trong gói cước Pancake cụ thể

Để thêm nhân viên vào một gói cước Pancake, hoặc bỏ một nhân viên khỏi gói cước Pancake, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 2: Chọn tab User/Nhân viên

 • Bước 3: Chọn/Bỏ chọn nhân viên của gói cước bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn.

 • Bước 4: Nhấn Save để lưu.

4. Chia sẻ/huỷ chia sẻ gói cước Pancake

4.1 Chia sẻ  một gói cước Pancake cho người khác, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Truy cập màn hình cài đặt một gói cước cụ thể (truy cập thế nào?).

 • Bước 2: Chọn tab Sharing/Chia sẻ

 • Bước 3: Tìm kiếm và chọn người bạn muốn chia sẻ. Có thể sử dụng tên, email hoặc Facebook ID để tìm kiếm.

4.2 Huỷ chia sẻ  một gói cước Pancake cho người khác, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Truy cập màn hình cài đặt một gói cước cụ thể.

 • Bước 2: Chọn tab Sharing/Chia sẻ

 • Bước 3: Tìm kiếm và chọn người bạn muốn HUỶ chia sẻ.

 • Bước 4: Nhấn biểu tượng Xoá.

 • Bước 5: Nhấn OK để xoá người dùng khỏi gói cước.

Last updated

Logo

Pancake 2024