Cài đặt thẻ hội thoại

Hướng dẫn và giải thích các cài đặt liên quan đến thẻ hội thoại.

1. Chức năng và công cụ

1.1 Gắn nhiều thẻ cho các hội thoại

Các hội thoại sẽ được gắn nhiều thẻ khi bật tuỳ chọn này. Nếu tắt chức năng này, hội thoại sẽ chỉ được gắn 1 thẻ duy nhất. Các thẻ đã được gắn trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

1.2 Hiển thị đầy đủ tên thẻ

Hiển thị đầy đủ tên thẻ ở danh sách hội thoại : Khi bật tuỳ chọn này, thẻ hội thoại hiển thị ở danh sách hội thoại sẽ hiển thị đầy đủ tên của thẻ đó, thay vì hiện các chấm màu.

1.3 Chế độ lọc đồng thời nhiều thẻ

Lọc đồng thời nhiều thẻ theo điều kiện OR (A hoặc B) và AND (A và B) : Khi bật tuỳ chọn này, bạn có thể lọc hội thoại bằng cách kết hợp nhiều thẻ.

1.4 Gắn thẻ đồng bộ

Tất cả các hội thoại của 1 khách hàng (đến từ bình luận, tin nhắn,...) sẽ được gắn đồng bộ thẻ giống nhau khi bật tuỳ chọn này. Các thẻ đã được gắn trước đó (trước thời điểm thay đổi cài đặt này) sẽ không bị ảnh hưởng.

1.5 Thẻ cuộc gọi

  • Gắn thẻ hội thoại khi gọi thành công : Bạn có thể chọn thẻ để Pancake tự động gắn cho hội thoại khi cuộc gọi cho khách hàng thành công.

  • Gắn thẻ hội thoại khi gọi không nghe máy : Bạn có thể chọn thẻ để Pancake tự động gắn cho hội thoại của khách hàng khi khách hàng không nghe máy.

Last updated

Logo

Pancake 2024