Bảng điều khiển

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được điều hướng đến bảng điều khiển Pancake.

Từ bảng điều khiển Pancake, bạn có thể:

  • Truy cập cài đặt cá nhân tài khoản.

  • Kiểm tra thông báo.

  • Tìm kiếm trang đã kết nối theo: Tên, ID trang, địa chỉ,...

  • Kết nối các nền tảng vào Pancake.

  • Truy cập Chế độ gộp trang

  • Chọn một trang để truy cập, quản lý hội thoại, đơn hàng,... của trang đó.

  • Thay đổi ngôn ngữ.

Một số thao tác khác

1. Kết nối với các nền tảng

Tham khảo tại:

Kết nối với các nền tảng

2. Chế độ gộp trang

Tham khảo tại:

Chế độ gộp trang

3. Ghim trang

Trường hợp có nhiều trang, bạn có thể ghim trang này lên đầu danh sách. Danh sách trang được ghim cũng sẽ được đồng bộ sang app Pancake mobile.

4. Ẩn trang

Nếu bạn là nhân viên trên trang, bạn có thể Ẩn trang, để trang không hiển thị trên bảng điều khiển của bạn.

Thao tác Ẩn trang này chỉ ẩn trang khỏi danh sách trên bảng điều khiển, và chỉ có hiệu lực với tài khoản của bạn, các tài khoản khác có thể sử dụng bình thường.

Để kích hoạt lại trang đã xoá, bạn truy cập Kết nối => Chọn trang cần kích hoạt lại => Kích hoạt.

5. Huỷ kích hoạt trang

Nếu bạn là ADMIN của trang, bạn có thể HUỶ KÍCH HOẠT trang. Hành động này sẽ bỏ trang khỏi gói cước Pancake. Đồng thời, tất cả các nhân viên trên trang này sẽ không thể truy cập trang được nữa.

Bạn cũng có thể Kích hoạt lại trang bằng cách truy cập Kết nối => Chọn trang cần kích hoạt => Kích hoạt. Sau đó thêm trang vào gói cước.

Last updated

Logo

Pancake 2024