Kết nối Pancake với Facebook

Hướng dẫn cách kết nối Pancake với Facebook

Yêu cầu:

Bạn cần có quyền trên Trang Facebook muốn kết nối với Pancake.

1. Trường hợp bạn chưa từng kết nối Facebook với Pancake

Bước 1: Từ trang chủ Pancake, chọn Đăng nhập

Bước 2: Chọn các Trình quản lý kinh doanh mà bạn đang quản lý.

Nên chọn: Opt in to all current and future Businesses.

Bước 3: Chọn các trang Facebook bạn muốn kết nối với Pancake.

Nên chọn: Opt in to all current and future Pages.

Bước 4: Chọn các Trang Instagram bạn muốn kết nối với Pancake

Nên chọn: Opt in to all current and future Instagram Accounts.

Bước 5: Xác nhận quyền truy cập của Pancake vào các trang của bạn

Đến đây, bạn đã có thể hoàn thành kết nối các trang của mình với Pancake.

Last updated

Logo

Pancake 2024