Kết nối Pancake với livechat/Chat Plugin Website

Hướng dẫn tạo Chat Plugin để gắn vào website của bạn. Cách kết nối website với Pancake.

Chat Plugin là một khung Livechat, có thể được gắn lên website của bạn. Khi bạn gắn Pancake Chat Plugin lên website bạn có thể chat trực tiếp với khách hàng trên website thông qua Pancake.

Tham khảo:

Tạo Chat pluginCài đặt Chat Plugin

Last updated

Logo

Pancake 2024