Thẻ hội thoại

Thẻ hội thoại được sử dụng để phân biệt các hội thoại/khách hàng. Sau đây là hướng dẫn và giải thích các cài đặt liên quan đến thẻ hội thoại.

  1. Cài đặt thẻ hội thoại

  2. Quản lý thẻ hội thoại

Last updated

Logo

Pancake 2024