Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

1.3 Cài đặt Extension Pancake V2

Hướng dẫn cài đặt extension Pancake
Bạn nhấn vào đây để cài đặt pancake extension từ Chrome Store
Lưu ý
Extension chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Google Chrome Cốc Cốc, EDGE
bấm Thêm vào chrome hoặc Add to chrome,
  • Bạn nhấn vào nút Thêm vào chrome hoặc Add to chrome để cài đặt extension vào trình duyệt
  • Sau đó về tab Pancake nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + R để reload lại trình duyệt, để hệ thống kết nối được với extension
Video hướng dẫn cài đặt https://www.youtube.com/watch?v=C2K-wQSaykE