1.2.8.1 Lưu ý về Logo

Logo đúng cách

  • Logo cách đều

  • Logo cách đều trong vòng tròn cắt xén

Logo sai cách

  • Logo định dạng sai trong vòng tròn cắt

  • Logo có định dạng không hợp lệ

Last updated