1.2.8.2 Cài chatbot cho GG Agent

1. Kết nối GG Agent vào Botcake

Truy cập Botcake: https://botcake.io

  • Botcake -> Kết nối -> Google -> Thêm mới Agent của bạn vào Botcake

Lưu ý: Khi một quản trị viên của Agent thêm Agent vào Botcake thì các thành viên sau cần được quản trị vên này cấp quyền để vào Agent

Cấp quyền cho thành viên vào Agent: Botcake -> Cấu hình -> Vai tròn trên Bot -> Mời quản lý

2. Cài chatbot cho GG Agent trên Botcake

Hiện tại có thể cài 2 luồng tự động cho Agent:

  • Câu hỏi thường gặp

  • Tin nhắn mở đầu

2.1 Cài câu hỏi thường gặp

Botcake -> Automation -> Câu hỏi thường gặp -> Setup

2.2 Tin nhắn mở đầu

Botcake -> Automation -> Tin nhắn mở đầu

Lưu ý: HIện tại tin nhắn mở đầu chưa cài được nút. Mọi người chỉ cài đặt text cho tin nhắn mở đầu

2.3 Kết quả

Last updated