Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

3. Đơn hàng

Phần đơn hàng cho phép bạn tạo đơn hàng mới ( tương tự mục Bán hàng) Chờ đơn hàng hệ thống phân công In các đơn hàng In phiếu bàn giao vận đơn In danh sách sản phẩm Tải xuống excel Nhập đơn hàng từ file-excel Cập nhật nhanh đơn hàng Chế độ xem đơn hàng Sắp xếp đơn hàng
Đơn hàng sẽ lưu trữ toàn bộ các đơn hàng, cho phép bạn tìm kiếm đơn hang, quản lý trạng thái đơn hàng
Ở đơn hàng cũng cho phép bạn tạo đơn hàng, lọc theo trạng thái, thời gian tạo đơn ,thời gian cập nhật đơn hàng Bộ lọc theo khoảng thời gian: có thể lọc theo thời điểm tạo đơn, thời điểm cập nhật trạng thái hoặc thời điểm gửi đơn hàng sang DVVC và theo nhân viên
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn dùng các bộ lọc hỗ trợ thêm có thể lọc đồng thời cùng bộ lọc theo gian