5.7.Lịch sử cài đặt

Lịch sử cài đặt chỉ quản trị viên của trang mới thấy

Tại Lịch sử cài đặt sẽ lưu lại danh sách lịch sử thay đổi và cho phép khôi phục cài đặt ... Khôi phục cài đặt: Sẽ xoá những thay đổi sau thời điểm được chọn. Lịch sử thay đổi cài đặt: Lưu tối đa 100 bản ghi. Khi khôi phục cài đặt có xoá thẻ hội thoại: Thẻ hội thoại đó sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi các hội thoại và không thể khôi phục Cài đặt được thay đổi bởi hệ thống: Không thể khổi phục

Last updated