1.2.8.3. Kết nối Google Review

1. Kết nối Google Review

Để sử dụng được tính năng Google Review, người dùng cần đăng ký Google Agent, hướng dẫn tại đây

Sau khi tạo thành công Google Agent -> Tại view chat của Google Agent -> Kết nối tài khoản quản trị Google Review

Chọn tại khoản Google có vai trò quản trị các Google Business Profile

Sau khi cấp quyền thành công, hệ thống sẽ tự động quét lại các review cũ sau khoảng 3-5 phút

2. Thêm các địa chỉ review

Các vị trí review được đồng bộ về Pancake chính là các locations đã được xác thực tại Google Agent (Hướng dẫn chi tiết tại đây)

Danh sách vị trí -> Tìm kiếm vị trí của doanh nghiệp bạn -> Copy ID và tên -> Dán vào phần thêm địa điểm -> Thêm địa điểm và chờ xác thực

3. View trả lời đánh giá

Last updated