1.2.8 Kết nối Google Messaging

Ứng dụng: Giúp doanh nghiệp, shop bán hàng chat với khách hàng qua Google

Các vị trí hiển thị nút chat với doanh nghiệp

 • Google Search: Hiển thị nút chat với doanh nghiệp dưới tên miền và thông tin doanh nghiệp

 • Google Maps

1. Chuẩn bị

 • Website: Chính thức của doanh nghiệp, tuân thủ chích sách của Google

  • Cung cấp các giải pháp, dịch vụ không vi phạm chính sách của Google

  • Rõ ràng, đầy đủ thông tin: Liên hệ, địa chỉ, chính sách

Với các shop, doanh nghiệp chưa có Website có thể truy cập Webcake.io (nền tảng thiết kế miễn phí của Pancake) để tạo các trang landing page và link lại thành một mini Website

 • Xác minh doanh nghiệp (Dành cho các shop muốn hiển thị cả ở Google Maps)

  • Tạo doanh nghiệp và xác minh địa chỉ doanh nghiệp tại: https://business.google.com/u/0/locations

  • Sau khi xác minh doanh nghiệp -> Địa chỉ doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên Google Maps

2. Tạo Agent Bot và xác minh tại Pancake

Truy cập: http://pancake.vn

 • Đăng nhập để sử dụng

 • Tại view Dashboard -> Thêm kết nối -> Google Agent -> Điền thông tin doanh nghiệp để tạo Agent Bot

 • Xác minh Agent Bot: Chọn Agent vừa tạo -> Điền thông tin -> Xác minh

Lưu ý: Email xác thực cần liên quan đến thương hiệu hoặc tên miền của thương hiệu. Nếu được tốt nhất nên sử dụng email là tên miền của thương hiệu (không được sử dụng @gmail )

VD: dxhanh@pancake.vn

3. Xác minh quyền sở hữu qua email

Sau khi bấm "Xác minh" sẽ có email từ Pancake và Google gửi đến email của bạn để xác minh quyền sở hữu

Pancake sẽ gửi 1 email về địa chỉ email xác minh

Trả lời email Pancake theo cú pháp:

Tôi, [Tên nhân viên] vai trò [chức danh của nhân viên], đồng ý cấp quyền cho Pancake gửi Business Messages sử dụng thông tin được chỉ định trong email này

Ví dụ, thay 2 đoạn text bôi đậm thành

Tôi, Đinh Xuân Hạnh vai trò CEO, đồng ý cấp quyền cho Pancake gửi Business Messages sử dụng thông tin được chỉ định trong email này

Lưu ý: Sau khi gửi email cho Pancake, Pancake sẽ check và phản hồi lại email của khách hàng trong vòng 1-2 ngày làm việc

4. Xác minh thành công

B. Liên hệ đến Pancake để được hỗ trợ xác thực tại:

5. Xác minh Location

Dành cho các doanh nghiệp đã xác minh doanh nghiệp với Google và có hiển thị vị trí trên Google Maps

Danh sách vị trí -> Tìm kiếm vị trí của doanh nghiệp bạn -> Copy ID và tên -> Dán vào phần thêm địa điểm -> Thêm địa điểm và chờ xác thực

Sau khi được xác thực -> Nút chat với doanh nghiệp sẽ được hiển thị lên Google Maps

Có thể chạy quảng cáo Google với dịch vụ này của Google

6. Tài liệu hướng dẫn chạy quảng cáo Google Mess Ad

Hiện tại đang có 2 hình thức chạy:

 • Messaging Full Ad

 • Messaging Ad Extension

Link hướng dẫn sử dụng: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tqoVhAuVSetdRV5jnKEn64P8xCnnBDZR

Last updated