3. Gửi tin nhắn hàng loạt từ WhatsApp API

Gửi tin nhắn hàng loạt không sử dụng biến trong mẫu tin nhắn

Sau khi kết nối WhatsApp API ở Pancake, profile của số WhatsApp API sẽ được tự động đồng bộ sang Botcake. Nếu bạn chưa thấy số WhatsApp hiển thị, hãy bấm vào nút thêm trang mới, chọn nền tảng WhatsApp và kích hoạt trang.

Với WhatsApp API, bạn có thể sử dụng các tính năng tự động của Botcake như Tin nhắn mặc định, Từ khóa, Kịch bản chăm sóc và Quy luật, cũng như cài đặt các luồng tin nhắn từ đơn giản đến phức tạp từ Botcake.

Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng những tính năng căn bản của Botcake tại đây.

Đặc biệt ở WhatsApp API, sẽ có một số tính năng chỉ WhatsApp API mới có, các bạn có thể xem thêm ở trang sau.

Last updated