V. Sử dụng WhatsApp API

WhatsApp API đã được tích hợp vào Pancake và Botcake để phục vụ các nhu cầu khác nhau:

  • Pancake: quản lý hội thoại và tư vấn khách hàng hiệu quả

  • Botcake: gửi tin nhắn remarketing hàng loạt, tự động hóa hội thoại, tích hợp API sang các hệ thống khác

Last updated