III. Quảng cáo "Click đến WhatsApp"

Quảng cáo Click đến WhatsApp là gì ?

Quảng cáo Click đến WhatsApp là một dạng chiến dịch quảng cáo của Meta cho phép doanh nghiệp kết nối trực tiếp với khách hàng của họ qua WhatsApp. Dạng quảng cảo này cho phép người dùng nhấn vào quảng cáo và bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp trên WhatsApp, thay vì được hướng về website hoặc landing page.

Hướng dẫn cài đặt chiến dịch quảng cáo Click đến WhatsApp

Last updated