5.2.Thẻ hội thoại

Cài đặt này cho phép bạn cài đặt thẻ màu hội thoại (thẻ tag) Tạo mới, thay đổi tên hoặc cài đặt chế độ hiển thị thẻ hoặc đồng bộ thẻ sang trang khác

Lưu ý: có 2 chế độ đồng bộ là THêm vào danh sách thẻ đang có hoặc Thay thế danh sách thẻ đang có

  • Chế độ sử dụng nhiều thẻ Chế độ này cho phép bạn gắn đồng thời nhiều thẻ cho hội thoại

  • Chế độ hiển thị thẻ đầy đủ Hiển thị tên thẻ đầy đủ trong thẻ hội thoại thay vì chỉ hiển thị màu thẻ

  • Chế độ lọc đồng thời nhiều thẻ Cho phép lọc đồng thời nhiều thẻ hội thoại chế độ lọc A hoặc B: Hội thoại chứa một trong hai thẻ A hoặc B. Chế độ lọc A và B: Hội thoại chứa cả hai thẻ A và B

  • Khi xoá thẻ hội thoại Thẻ hội thoại sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi các hội thoại và không thể khôi phục

Last updated