5.6. Chữ ký

Chức năng cho phép tài khoản thêm chữ ký riêng sau tin nhắn ... Lưu ý : tài khoản nào tạo chữ kí riêng sẽ có theo tài khoản không phải là chữ kí cho cả trang

Last updated