4.3. Nhân viên

4.3.1. Biểu đồ tỉ lệ trả lời theo nhân viên và biểu đồ thời gian phản hồi trung bình

Tỉ lệ trả lời theo nhân viên: biểu đồ sẽ thể hiện tỉ lệ phần trăm số câu trả lời của nhân viên đó trên tổng số câu trả lời từ fanpage trả lời đến khách hàng tính cả tin nhắn và bình luận trong thời gian bạn xem thống kê

Thời gian phản hồi trung bình: là thời gian trung bình tính từ thời điểm khách hàng bình luận hoặc nhắn tin đến fanpage cho đến khi bạn nhân viên đó phản hồi lại. Nếu trang của bạn có cài đặt thời gian làm việc ở Cài đặt chung

Thời gian phản hồi sẽ được tính như sau: Nếu tin nhắn và bình luận mà khách gửi tới trang là trong thời gian làm việc: thời gian phản hồi sẽ được tính từ khi khách để lại tin nhắn hoặc bình luận, tới khi nhân viên của trang trả lời lại Nếu tin nhắn và bình luận đươc khách hàng để lại ngoài thời gian làm việc: thời gian phản hồi sẽ được tính từ thời gian làm việc của ngày tiếp theo cho đến khi nhân viên trả lời lại khách hàng

4.3.2 Thống kê cho tất cả nhân viên Bạn có thể xem thống kê cho tấ cả nhân viên của bạn đang trả lời trên Pancake

Hoặc thống kê theo từng nhân viên theo ngày hoặc khung giờ cụ thể

  • Số tin nhắn từ bình luận: số lượng gửi tin nhắn thông qua bình luận của nhân viên đó.

  • Số bình luận: tổng số lượng bình luận mà nhân viên đó trả lời khách trong thời gian bạn xem thống kê

  • Số phiên trả lời bình luận: số phiên trả lời khách hàng là bình luận mà nhân viên đó trả lời khách hàng trong thời gian mà bạn xem thống kê, 1 khách hàng có thể có nhiều phiên trả lời (1 phiên sẽ tính khi có tương tác 2 chiều từ cả khách hàng và nhân viên)

  • Số tin nhắn: tổng số lượng tin nhắn mà nhân viên đó trả lời khách trong thời gian bạn xem thống kê

  • Số phiên trả lời tin nhắn: số phiên trả lời là tin nhắn mà nhân viên đó trả lời khách hàng trong thời gian bạn xem thống kê, 1 khách hàng có thể có nhiều phiên trả lời (1 phiên sẽ tính khi có tương tác 2 chiều từ cả khách hàng và nhân viên)

  • Thời gian phản hồi trung bình: thời gian trung bình mà nhân viên đó phản hồi lại khách hàng.

  • Số điện thoại mang về: SĐT này sẽ tính cho nhân viên là người chat gần nhất với khách hàng này, nếu khách hàng chủ động cho SĐT trước khi nhân viên trả lời thì sẽ không được tính là SĐT mang về cho nhân viên đó. SĐT đó cần phải là SĐT lần đầu xuất hiện trên trang.

  • Số đơn chốt: Số đơn chốt sẽ được tính theo số đơn hàng được tính là đơn chốt theo cấu hình thống kê doanh thu ở phần mềm quản lý đơn hàng Pancake POS

  • Tỉ lệ số đơn chốt / số điện thoại mang về = Số đơn chốt/ SĐT mang về của bạn nhân viên

Last updated