4.5.Thẻ hội thoại

4.5.1. Thống kê tổng quan Trong này sẽ thống kê 1. Số lượng thẻ đang dùng: là số lượng thẻ hội thoại mà trang của bạn đang có ở Pancake (trong Cài đặt Thẻ hội thoại) 2. Số lần gắn thẻ trong thời gian thống kê :số lần mà bạn đã thực hiện gắn và trừ đi số lần gỡ thẻ 3. Biểu đồ thể hiện 10 thẻ được sử dụng nhiều nhất: hệ thống sẽ hiển thị 10 thẻ có lần gắn thẻ nhiều nhất mà Thống kê này cũng có hỗ trợ xuất bản excel (lưu ý: hệ thống sẽ thống kê số lượt gắn gỡ thẻ theo đúng thời điểm bạn gắn hoặc gỡ thẻ , ví dụ bạn gắn thẻ ngày 13, lượt gắn thẻ sẽ tăng lên, sau đó ngày 14 bạn gỡ thẻ thì lượt gỡ thẻ sẽ trừ đi vào ngày 14)

4.5.2. Thống kê chi tiết Thống kê chi tiết theo từng thẻ : lần gắn thẻ sẽ tính theo thời gian thực tế gắn thẻ, và thẻ sẽ bì trừ đi (âm) vào thời điểm thẻ được bỏ gắn (lưu ý: hệ thống sẽ thống kê số lượt gắn gỡ thẻ theo đúng thời điểm bạn gắn hoặc gỡ thẻ , ví dụ bạn gắn thẻ ngày 13, lượt gắn thẻ sẽ tăng lên, sau đó ngày 14 bạn gỡ thẻ thì lượt gỡ thẻ sẽ trừ đi vào ngày 14)

Last updated