Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

IV. CHỨC NĂNG THỐNG KÊ

Pancake thu thập số liệu từ bình luận, tin nhắn, nhân viên trong Page xây dựng hệ thống thống kê trực quan giúp bạn quản lý tình trạng kinh doanh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách dễ dàng
Số liệu tổng quan về số khách hàng, lượng tin khách hàng, khoảng thời gian khách hàng hoạt động trong 6 tháng gần đây, hiệu quả làm việc của nhân viên, số thẻ được sử dụng trong ngày.
Thống kê chi tiết về lượng tin nhắn, bình luận, số khách hàng, số điện thoại thu được, hiệu suất đơn hàng trên trang
Thống kê chi tiết số tin nhắn, bình luận, phiên trả lời khách hàng mà nhân viên đã thực hiện, thời gian phản hồi trung bình, số điện thoại, số đơn chốt
Thống kê chi tiết lượng khách hàng mà nhân viên đã tương tác, hiệu suất ra đơn trên khách hàng theo số liệu thực tế từ Pancake POS
Thống kê thẻ hội thoại
Thống kê tổng đài
Thống kê Quảng cáo
Thống kê Phản hồi
Sao lưu