Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

IV. CHỨC NĂNG THỐNG KÊ

Pages.fm thu thập những số liệu bình luận, tin nhắn có trong Fan Page của bạn và biểu thị dưới dạng biểu đồ giúp bạn quản lý Fan Page, tình trạng kinh doanh của mình, khả năng làm việc của các nhân vi
Thống kê tổng quan
Thống kê trang
Thống kê nhân viên
Thống kê tương tác
Thống kê tổng đài
Thống kê Quảng cáo
Sao lưu