2.3 Chế độ gộp pages

Là chức năng cho phép người dùng gộp nhiều pages để quản lý chung ở 1 giao diện Để sử dụng ở bảng điều khiển bạn bấm Chế độ gộp trang sau đó chọn các page cần gộp rồi Vào chế độ gộp trang Lưu ý Các trang phải ở trong gói cước mới có thể gộp

Nếu trang không có gói cước hệ thống sẽ báo bạn vui lòng kiểm tra cài đặt hoặc bỏ chọn page đó để vào chế độ gộp

Ở cài đặt của chế độ gộp page bạn chỉ có thể cài đặt chung, không có các chức năng cài đặt toàn bộ như ở từng page

Last updated