2.2 Bộ lọc hội thoại

Pancake có các bộ lọc hội thoại để bạn sử dụng theo nhu cầu Lọc chưa đọc là lọc những hội thoại mới chưa được đọc Các hội thoại được đánh dấu màu cam Lọc bình luận, Lọc tin nhắn, Lọc hội thoại có Số điện thoại, Lọc không có Số điện thoại, Lọc chưa trả lời (là những hội thoại người phản hồi cuối cùng là khách hàng), lọc theo khoảng thời gian, lọc theo bài viết hoặc lọc theo nhân viên được phân công hội thoại và bộ lọc Lọc theo thẻ hội thoại Bạn có thể sử dụng kép các bộ lọc

Last updated