Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

4.1. Gửi thông tin đơn hàng lên Facebook Ads Manager

1. Cấu hình gửi thông tin đơn hàng lên Ads Manager

Sau khi chăm sóc khách hàng trên Pancake, chúng ta sẽ dùng POS để quán lý đơn hàng:
Cấu hình gửi thông tin đơn hàng lên Facebook
  • Truy câp: POS -> Cấu hình -> Cấu hình thông báo -> Facebook -> Thêm
Lưu ý: Nếu không thêm cấu hình gì thì hệ thống sẽ sử dụng cấu hình mặc định. Người dùng có thể cấu hình trạng thái tùy chỉnh để hệ thống gửi thông tin đơn hàng lên Facebook

2. Theo dõi sự kiện trên Campaign

Khi Pancake bắn thông tin lên Facebook, người dùng có thể theo dõi trên Campaign ở các cột
  • Lượt mua hàng
  • Giá trị mua hàng
  • ROAS

3. Mess chuyển đổi

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng kết quả "Lượt mua hàng" để làm mục tiêu quảng cáo mới của Facebook
Nguyên lý: Lấy mục tiêu là người mua hàng để tối ưu -> Facebook sẽ tối ưu theo người mua hàng và phân phối đế những người có hành vi mua hàng tương đương chứ không chỉ tối ưu theo kết quả ra số lượng mess nhắn đến