Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

1. Cấu hình ứng dụng

Cấu hình ứng dụng bao gồm các cấu hình:
Cấu hình POS

A. Cấu hình chung

B. Tích hợp kênh bán

C. Đơn hàng tự động

D. Vận chuyển

E. Cấu hình nhân viên

F. Cấu hình kho

G. Cấu hình ứng dụng

H. Thẻ đơn hàng

I. Mẫu in

J. Tích điểm

K. Chính sách bảo hành

L. Cấu hình thông báo

M. Thanh toán

N. Ghi chú nhanh

O. Cấu hình hoa hồng