Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

3.4 Danh sách hẹn gọi nhắc nhở

Hẹn gọi.nhắc nhở có trên Pancake và POS, có chung mục đích nhưng cách sử dụng có phần khác nhau giữa Hội thoại và trên đơn hàng. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết:

3.4.1. Hẹn gọi nhắc nhở trên Pancake hội thoại

Trên Pancake, nút "hẹn gọi, nhắc nhở" sẽ được tạo có mục đích để "hẹn gọi, nhắc nhở" hội thoại với khách hàng. Tạo xong sẽ không kiểm tra được hẹn gọi hoặc nhắc nhở trên Pancake mà sẽ theo dõi được ở trên POS.
Hẹn gọi khách hàng - Nhắc nhở khách hàng => Lưu
Nút tạo hẹn gọi gọi, nhắc nhở hội thoại với khách hàng trên Pancake
Khi tạo xong sẽ được hiện ở "Danh sách hẹn gọi nhắc nhở" quản lý trên POS. Mỗi hẹn gọi nhắc nhở tạo từ Pancake sẽ được nêu ở phần đơn hàng là "hội thoại" thay vì mã đơn hàng. Có thể chỉnh sửa hoặc xóa các "hẹn gọi, nhắc nhở" trước giờ hẹn, ngày hẹn.
Lịch sử danh dách hẹn gọi và nhắc nhở của hội thoại
Chỉnh sửa/Tạo mới hẹn gọi - nhắc nhở của hội thoại được tạo từ Pancake

3.4.2. Hẹn gọi nhắc nhở trên đơn hàng POS

Hẹn gọi và nhắc nhở trên POS sẽ tập trung thông báo trên đơn hàng. Với những đơn hàng đặc biệt cần nhắc nhở người được phân công kiểm tra hoặc hẹn gọi lại cho khách hàng, chủ cửa hàng, người tạo nhắc nhở, hẹn gọi sẽ bấm vào đơn hàng khi đã được tạo ở phần danh sách đơn hàng. Sau đó thêm hẹn gọi mới hoặc nhắc nhở mới.
Bước 1: Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng cần tạo: "hẹn gọi - nhắc nhở"
Thông báo hẹn gọi, nhắc nhở trên đơn hàng bất kỳ
Bước 2: Bấm vào dấu "+" để tạo thông báo.
Tạo thông báo
Bước 3: Tạo "hẹn họi" hoặc "nhắc nhở" tùy theo nhu cầu => thiết lập thời gian thông báo => Nội dung ghi chú dùng để nhắc hẹn gọi hoặc nhắc nhở => Chọn nhân viên được nhận thông báo.
Thêm thông báo, chỉnh sửa, cập nhật hẹn gọi nhắc nhở trên từng đơn hàng.
Bước 4: Quản lý danh sách hẹn gọi nhắc nhở tập trung. Có thể chỉnh sửa, xóa ghi chú đơn hàng, cập nhật trạng thái. Ngoài ra khi chọn vào mã đơn hàng ngay đầu. đơn hàng sẽ được điều hướng mở đơn hàng có mã đơn hàng đó lên.
Danh sách hẹn gọi nhắc nhở
Chú ý: Với các hẹn gọi/nhắc nhở tạo mới tại ở đây, phần mã đơn hàng sẽ không có thông tin gì. Vẫn sẽ tạo được hẹn gọi và nhắc nhở nhân viên tùy theo yêu cầu của quản lý.