Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

3.2 Các trạng thái đơn hàng

Mới: đơn mới tạo thành công trên hệ thống (sản phẩm trong kho mới trừ có thể bán chưa trừ tồn kho) Cần xử lý: các đơn hàng có Thẻ đơn hàng cần lưu ý(Shop có thể tự điều chỉnh theo thẻ đơn hàng mong muốn) Chờ hàng: Đơn chưa có đủ hàng tồn kho, đang chờ nhâp hàng về Đã đặt hàng: trạng thái đặc thù dành cho các đơn vị bán hàng không có sẵn cần đặt trước, trạng này này thể hiện rằng shop đã đặt đơn hàng theo khách hàng yêu cầu Chờ in: đơn hàng chưa được in Đã in : đơn hàng đã được in Đang đóng hàng : đơn hàng đang được đóng gói Đã xác nhận: đơn đã xác nhận thành công với khách hàng Chờ chuyển hàng: hàng đã được đóng gói đang chờ vận chuyển để gửi đi (lúc này số lượng Tồn kho trong kho sẽ bị trừ) Đã gửi hàng: hàng đã được gửi đi đã nhận - khách đã nhận được hàng Đang hoàn: hàng khách không nhận đang hoàn trả về cho shop Đang đổi : áp dụng cho các đơn đổi hàng Đã hoàn : hàng đã được hoàn về shop ( cộng lại số lượng hàng vào kho) Đã huỷ: đơn hàng huỷ không gửi đi cho khách hàng ( số lượng sẽ được cộng lại kho) Xoá gần đây: đơn đã được xoá ( số lượng sẽ được cộng lại kho, sau 30 ngày đơn hàng sẽ bị xoá hoàn toàn ở hệ thống shop không thấy nữa)